Auktion (214) » Zinn

Foto Beschreibung / Limit
152536 737 Peter Hinrich Löwe, Kiel, (1803 - 1848), Zinnhumpen graviert "J. B., 1809"
Limit: 100,00 €
152140 738 Jugendstilschale (Kayserzinn) und 1 Zinnbecher, 20. Jhd.
Limit: 20,00 €
151339 739 Milchkännchen aus Zinn, 2. H. 19. Jhd.
Limit: 0,00 €
150239 740 1 Paar Zinnkannen, "Dresdener Barock", 19. Jhd.
Limit: 20,00 €